Search
Close this search box.

Årsmöte Veteranerna Västmanland

 

Härmed inbjuds ni till Veteranerna Västmanlands årsmöte för år 2024

 • Datum 23/3 2024
 • Klockan 15.00 
 • Plats: Bishop Arms, Stora torget, Västerås

Anmälan för deltagande görs senast den 240309 till denna adress:

vastmanland@sverigesveteranforbund.se

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 240223. Skickas till ovanstående mejladress

Veteraner Västmanland kommer att bjuda deltagarna på mat. Det kommer att finnas ett urval av rätter från menyn att välja på. 

Dryck får deltagarna stå för själv.

Anförande av Michael Ginér från förbundsstyrelsen under rubriken – Aktuellt inom SVF och Försvarsmakten.

Välkomna

Med vänlig hälsning 

Veteranerna Västmanland

Dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet.
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat.
 7. Framläggande av föreningens årsberättelse.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse.
 11. Av styrelsen väckta frågor.
 12. I stadgeenlig tid inkomna motioner.
 13. Framläggande och fastställande verksamhetsplan för kommande år.
 14. Val av ordförande för en tid av ett år
 15. Val av sekreterare för en tid av två år
 16. Val av ledamot för en tid av två år
 17. Val av ersättare för en tid av ett år
 18. Val av ersättare för en tid av ett år
 19. Val av ersättare för en tid av ett år
 20. Val av valberedning
 21. Val av revisor
 22. Val av revisorsersättare
 23. Övriga frågor
 24. Mötet avslutas
Dela på facebook
Dela på linkedin
Detaljer
Veteraner Västmanland

DU ÄR INTE ENSAM!

Kamratstödet finns här för dig

Gula bandet

Gör skillnad för Sveriges utlandsveteraner. Ditt bidrag gör det möjligt att erbjuda kamratstöd och annan ekonomisk hjälp.

Upptäck våra föreningar

Vi har ett 30-tal anslutna föreningar utspridda i hela landet som arrangerar regelbundna träffar.

Medlemstidningen

Fyra gånger per år kommer medlemstidningen Svensk Veteran fullmatad med intressant läsning för våra medlemmar.