SVERIGES VETERANFORBUND

Om Sveriges Veteranförbund

Veteranparad 2023. Foto: Kim Svensson.

Sveriges Veteranförbund (SVF) är kamratförbundet som förenar alla svenska civila och militära veteraner – före, under och efter insats. En utlandsveteran är en person som har utfört internationell tjänst enligt uppdrag godkända av världssamfundet och svenska staten.

Vi har över 5 600 medlemmar organiserade i 30 lokala- och intresseföreningar.

Vårt uppdrag är att skapa en inkluderande och trygg tillvaro för veteraner, anhöriga, stödmedlemmar och andra genom att:

  • Genomföra kamratstödjande nationella aktiviteter och främja social samhörighet bland medlemmarna.
  • Stödja medlemmar före, under och efter internationella uppdrag, samt deras anhöriga.
  • Utbilda och bedriva kamratstödjande verksamhet.
  • Prioritera och stödja lokalföreningar i landet vid uppbyggnad och utveckling, samt initiera och främja samarbete med andra förbund, föreningar och organisationer, både nationellt och internationellt, som delar våra intressen.
  • Samla in medel till Gula Bandet för att ge stöd till utlandsveteraner.
  • Verka för att veteraner erkänns och respekteras i samhället.
  • Vi strävar ständigt efter att utveckla vår manifest ”Veteranpolitik för Sverige”.

 

VÄRDEGRUND
SVF:s värdegrund vilar på FN:s stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter samt främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde.

Förbundets värdegrund sammanfattas med tre ledord vilande på FN:s ändamålsgrund:
Kamratskap: Att skapa band mellan individer, folk och länder för att därigenom bidra till att lösa konflikter
Omtanke: Omtänksamhet bidrar till stabilitet
Medmänsklighet: Se till att de mänskliga rättigheterna tillämpas

Sedan vår grundande 1984 har vi kontinuerligt engagerat oss och vårt åtagande att stödja och värna om Sveriges alla utlandsveteraner upphör aldrig.

Vi är medlemmar i Svenska FN-förbundet och Folk & Försvar.

Förbundsstämman är SVF:s högst beslutande organ. Till förbundsstämman väljer föreningarna årligen sina ombud på årsmötet. 

Varje förening har två delegater för 1- 200 medlemmar, tre delegater för 201-300 medlemmar, fyra delegater för 301-400 medlemmar och fem delegater för 401 medlemmar och däröver. En förening kan utse maximalt fem delegater.

Stämman är öppen för alla medlemmar men endast de valda ombuden har rösträtt. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till stämman.

Foto: Kim Svensson