Search
Close this search box.

SVERIGES VETERANFORBUND

Organisation

Vi förenar Sveriges utlandsveteraner

Är du en av 100 000 svenskar som har gjort civil eller militär utlandstjänst utsänd av en myndighet? Då är vi förbundet för dig! Dina erfarenheter från internationell insats är värdefull och förtjänar att tas till vara.

De utsändande myndigheterna är: Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin FBA, Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

 

Föreningar

SVF har totalt 26 föreningar. När du blir medlem i SVF väljer du vilken förening du vill tillhöra. Alla föreningar har regelbundna möten på sina träffplatser, dit alla är välkomna, även de som inte är medlemmar. Vi välkomnar även stödmedlemmar för dig som vill stödja vår verksamhet.

Sektion

Utöver våra 26 föreningar finns våra tematiska nätverksgrupper såsom jakt och golf. Det finns ingen begränsning på hur många tematiska/sektioner en medlem kan ansluta sig till. Sektionerna fungerar som nätverk för specifika intressen och kräver ingen styrelse, ekonomiskt ansvar eller stadgar. Deras huvudfokus är att utforska och främja sitt intresse genom meningsfull verksamhet. Är du medlem och vill starta en intressesektion? Kontakta oss så fixar vi det, tillsammans.

Medlemsdemokrati

Vår verksamhet skapas i våra föreningar av våra medlemmar. Varje förening har en styrelse som väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Varje medlem har yttrande-, röst-, förslags- och motionsrätt på årsmötet; en medlem = en röst. På årsmötet utses föreningens ombud till förbundsstämman. En person kan bara vara medlem i en förening.

Förbundsstämman är vårt högsta beslutande organ och hålls varje år, där varje medlem har yttrande-, förslags- och motionsrätt. Ju fler medlemmar en förening har, desto fler ombud får de på förbundsstämman och därmed fler röster. Det är ett system där medlemmarnas inflytande växer i takt med antalet medlemmar.

2024 hålls förbundsstämman digitalt den 30 maj och livesänds på vår YouTubekanal.

Styrelse

Förbundsordförande
Sverker Göranson
Vice ordförande
Michael Ginér
Ledamot
Ann Charlotte Granfors
Ledamot
Jonas Alberoth
Ledamot
Karin Andersson
Ledamot
Lars-Göran Nyholm

Övriga förtroendevalda

Internrevisorer

Anders Broman
broman5@hotmail.com

Jeanette Widén
mswiden@outlook.com

Lars Andersson (suppleant)
lars_andersson99@outlook.com

Valberedning

Mika Sörensen (sammankallande)
mikasorensen@yahoo.se

Jerker Westdahl
jerker@bosagarden.com

Lars Sjölin
larssjolin@hotmail.com

Peter Enström
enstrom@telia.com

Tor Cavalli-Björkman
torcav58@gmail.com

Medaljkommitéen

Michael Ginér (sammankallande)
michael@sverigesveteranforbund.se

Anders Sundin
sundin_anders@hotmail.com

Jonas Jonasson
jayj.b114@gmail.com

Kansliet

Generalsekreterare
MariAnne Boström

070-879 90 84

Verksamhets- föreningsansvarig
Johan Mattsson
Kommunikatör
Pia Lagergren
Kamratstöd och kamrathjälpen
P-G Dolk
Administratör
Christine Buschmann Sirafi

Stadgar